Повишаване на уменията на чуждестранните селскостопански работници до равнище на квалифицирани аграрни специалисти (Aлфа Аграр)

Висококачествения труд в предприятията е тясно свързан с наличието на достатъчно квалифициран персонал. Много селскостопански фирми може в близкото бъдеще да загубят част натрупания си опит поради застаряване и излизане в пенсия на дългогодишните им опитни работници. В същото време предлагането на квалифицирана работна ръка спада като цяло заради демографските тенденции в Европа. С времето за тези фирми ще става все по-трудно да си набавят необходимия брой квалифицирани специалисти само от националния пазар. С оглед на либерализирането на европейския пазар на труда, обучението и интеграцията на чуждестранни специалисти може да бъде един начин за запазването и предаването на наличния аграрен опит на следващите поколения.

Настоящият научен пилотен проект Алфа Аграр цели да подпомогне аграрните фирми да запазят тяхното специфично ноу-хау, а от там и конкурентноспособността им. Един от начините е чрез обмен и обучение на чуждестранни аграрни специалисти. Целта на проекта е набирането на знание, което да послужи на частни и обществени институции при вземането на решения, свързани с подсигуряването на наличните компетенции чрез чуждестранни специалисти. Проектът Алфа Аграр не се занимава с посредничество на специалисти.

Проектът се финансира от Федералното Министерство за Образование и Наука на Германия.

Период: ноември 2013 до януари 2017