Цели

Интердисциплинарният екип си поставя за цел да разработи и предостави на селскостопанските предприятия ефективен инструмент за организационна и социална интеграция на квалифицирани чуждестранни специалисти. За неговото прилагане ще бъде разработень специална учебна програма за ръководни кадри.

Фермата Барнщедт, Лайбниц Институтът за Аграрно Развитие на Икономиките в Преход /ИАМО/, както и Центърът за Социални Изследвания Хале-Витенберг /ЦСХ/ работят заедно по темата. Те обединяват практическите аспекти и опит на едно аграрно предприятие със социологична и аграрно-икономическа експертиза. Основен фокус на начинанието не е посредничество при набирането на чуждестранни специалисти, а генерирането на знание относно процесите на тяхната фирмена и социална интеграция.

Чрез събиране на данни в Германия и две други източноевропейски държави ще се опознае ситуацията в съответните аграрни пазари на труда, за да може впоследствие да се разработят стратегии за интеграция на чуждестранните специалисти. В тясно сътрудничество с фермата, която вече има чуждестранни специалисти в екипа си, ще бъде разработен и тестван инструментът. При това особено внимание ще се обърне на кооперативната идея и нейното свойство да мотивира и задържа хората в предприятието.

За да може специалистите възможно най-устойчиво да станат част от стопанството, е от особено значение да се постигне бързото им сработване с екипа и да се разработят ефекивни стратегии за тяхното задържане така, че да се увеличи вероятността те да пожелаят да останат трайно във фирмата.

За целта е важно да се вземат предвид даденостите и очакванията и на двете страни – както на работодателя, така и на чуждестранните специалисти.